MISSIE EN VISIE

Binnen KC De Duinvlinder ontwikkelt ieder kind zich tot een mens vol zelfvertrouwen, zelfkennis en zelfrespect en wordt er samen gebouwd aan de toekomst. 

Missie

Op De Duinvlinder komen kinderen van 0-12 jaar (en op termijn 0-14 jaar) samen om te spelen, te ontmoeten en talenten te ontwikkelen. Dit kan het hele jaar door. Hiervoor is De Duinvlinder van 7.00 tot 19.00 uur open. In het gebouw van De Duinvlinder stemt één professioneel team onderwijs, opvang en opvoeding op elkaar af. Het team van De Duinvlinder streeft naar maatwerk voor elk kind binnen één leefgemeenschap.

Visie

Visie op identiteit

De Duinvlinder is een oecumenisch KC. Oecumene betekent letterlijk: de bewoonde wereld. Wij profileren ons als De Duinvlinder conform de kenmerken van de dialoogschool waarbij we neigen naar de kleurrijke school. Dit betekent dat wij aandacht hebben voor alle religies en levensovertuigingen. De basis zal de christelijke kalender zijn voor zover de feesten ingeburgerd zijn binnen de Nederlandse cultuur. Daarbij zullen vooral de normen en waarden en de achterliggende gedachte achter de feesten leidraad zijn. Er is aandacht en interesse voor de verschillen in achtergrond en overtuiging. Dit zal ook terug te vinden zijn in de diverse thema’s die wij door het jaar heen behandelen. De dialoog tussen de verschillende visies zullen wij aanmoedigen en ondersteunen. Wij nemen de pedagogische verantwoordelijkheid voor allen, ook op het vlak van levensbeschouwelijke ontwikkeling. Wij willen een gids zijn zonder een voorkeursoptie voor de levensbeschouwelijke groei van alle kinderen.

Uiteraard zijn alle kinderen en gezinnen welkom, ongeacht hun achtergrond of levensovertuiging.

Visie op ontwikkeling van kinderen

Een mens ontwikkelt zich constant, een heel leven lang. Wij willen een veilige en uitdagende (leer)omgeving bieden waar kinderen zich vrij voelen om zichzelf te ontwikkelen van de geboorte af aan. Met een coachende en begeleidende inzet van de mentoren binnen zowel opvang als onderwijs stimuleren wij de ontwikkeling van de kinderen op alle gebieden. De kinderen volgen daarin hun eigen pad en krijgen ruimte dit op eigen niveau te doen. Daar waar nodig zijn de mentoren de aangewezen personen voor coaching en begeleiding en soms wat sturing. Dit gaat over leren en groeien door ervaringen op te doen. Door thematisch te werken ervaren de kinderen dat rekenen niet los staat van bijvoorbeeld taal, maar dat het onderling allemaal met elkaar in verband staat. Hierdoor ontwikkelt het kind op een natuurlijke wijze kapstokken om kennis aan op te hangen en te verbinden, dit is kennisconstructie. Om ook aan de ontwikkeling van vaardigheden tegemoet te komen zullen wij altijd proberen kinderen de volgende stap te laten zetten door aan te sluiten bij de belevingswereld, maar ook bij datgene wat het kind al weet of ervaren heeft.

Visie op zorg en begeleiding

Binnen de kaders van de unit en van De Duinvlinder krijgt elk kind de vrijheid om zich te laten zien, waarbij wij oog houden voor de individuele wensen en behoeften. Kinderen gaan van jongs af aan vooral spelend leren, waarbij we ze aanmoedigen en laten nadenken over hoe ze het zelf kunnen doen en regelen. Hierdoor ontwikkelen ze zelfstandigheid, zelfvertrouwen en verantwoordelijkheid. Door regelmatig te filosoferen met de kinderen worden ze communicatief vaardig en leren ze zich te uiten, maar ook te luisteren.

De mentoren binnen de unit volgen de ontwikkeling van de kinderen nauwgezet en zullen veel in gesprek gaan met uw kind. Daar waar nodig zal er tijdig bijgestuurd worden in het leerproces. Hierover zullen de ouders/verzorgers altijd tijdig geïnformeerd worden. Tijdens de 3 portfoliomomenten met ouders/verzorgers en kind zullen de leerlijnen besproken worden, alsook de totale ontwikkeling als mens. Wanneer daar aanleiding toe is zullen er tussentijds extra gesprekken ingepland worden. Ouders/verzorgers zijn altijd welkom om met de mentor in gesprek te gaan.

Visie op ouderbetrokkenheid

Op het gebied van opvoeding en partnerschap zoeken wij nadrukkelijk de verbinding. Binnen Campus De Duinvlinder willen wij een cultuur creëren waarbinnen kinderen, medewerkers en ouders/verzorgers samen werken aan de ontwikkeling van de kinderen. Hiervoor zijn wij nadrukkelijk op zoek naar wederzijdse inspiratie. Ook het creëren van een kritische houding hoort hierbij, zowel bij de kinderen als medewerkers en ouders/verzorgers. Wij zijn met elkaar verantwoordelijk voor de totale ontwikkeling van het individuele kind.

Daarnaast nodigen wij ouders/verzorgers van harte uit het onderwijs te verrijken door ondersteuning te bieden bij de diverse thema’s. Dit kan door bijvoorbeeld ondersteuning bij handvaardigheid, het geven van gastlessen, het benutten van het netwerk van ouders om thema’s meer verdieping te geven enzovoort.

Print Friendly