Kernkwaliteiten

Wees jezelf, er zijn al zoveel anderen (Loesje)

Kind centraal

Het kind zal centraal staan binnen De Duinvlinder. Als een kind op De Duinvlinder binnenkomt zal het structureel gevolgd worden, van baby af aan. Ook bij de opvang wordt de ontwikkeling nauwgezet gevolgd en ondersteund. Wanneer een kind in één van de onderwijsunits binnenkomt wordt het in kaart gebracht. Op basis van deze bevindingen worden de doelen op de diverse ontwikkelingsleerlijnen vastgesteld en komt er een persoonlijk leerplan. Om dit te realiseren en daadwerkelijk aan te sluiten bij de ontwikkeling van het individuele kind wordt er gewerkt vanuit leerlijnen van 0-13 jaar.

Leren van binnen naar buiten

Het leren door kinderen moet van binnenuit komen. Als een kind intrinsiek gemotiveerd is om te leren zal het proces goed op gang komen. Daarom zal er op de peuter- en kleuterleeftijd veel spelend geleerd worden. Hierbij wordt er goed gekeken naar het kind en zijn/haar spel en ontwikkeling. Het leren zal daarnaast niet alleen plaatsvinden binnen de “muren” van De Duinvlinder, maar ook veel daarbuiten. We gaan nadrukkelijk niet alleen de wereld bij De Duinvlinder naar binnen brengen, maar gaan vooral ook met de kinderen de wereld in, óók met de peuters.

 

Jezelf mogen zijn en worden

Binnen De Duinvlinder creëren wij een dusdanig klimaat dat kinderen zich zonder enige belemmering kunnen en willen ontwikkelen tot een uniek persoon. Om dit te realiseren zorgen wij voor een veilige, huislijke omgeving waarin gewerkt wordt vanuit vertrouwen. Door thematisch te werken willen wij de intrinsieke motivatie, nieuwsgierigheid en leergierigheid bevorderen.

Talentontwikkeling

Ieder kind heeft talenten. Wij gaan met uw kind op zoek naar zijn/haar talent(en) en zullen deze verder met uw kind gaan ontwikkelen. Uw kind mag uitblinken in zijn/haar talent en dat delen met anderen. Wellicht kan hij/zij anderen daarmee inspireren en/of helpen. Dit ziet u terug in het onderwijs, maar ook door de diversiteit in aanbod bij de BSO.

Ook de talenten van de medewerkers van De Duinvlinder zullen wij gaan benutten en uitbouwen. Dit doen wij door nadrukkelijk gebruik te maken van de talenten bij de medewerkers binnen de units. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan creatieve activiteiten of het lesgeven rondom rekenen of geschiedenis. De ene mentor kan heel goed de rekenlessen geven en doet dat met veel enthousiasme terwijl een andere mentor heel veel weet van geschiedenis en daar ook boeiend over kan vertellen. Wij kiezen er dan voor om de mentoren datgene te laten doen waar ze heel erg goed in zijn voor verschillende leeftijdsgroepen en fasen. Hierdoor versterken wij de kwaliteit van het aanbod binnen De Duinvlinder.

Gezonde school

In de huidige maatschappij komt steeds meer aandacht voor een gezonde levensstijl etc. Wij gaan dit binnen het KC verder vormgeven. Dit doen wij door structureel aandacht te geven aan gezonde voeding, gezonde tussendoortjes, gezond drinken etc. Ook maakt sport en bewegen onderdeel uit van deze gezonde levensstijl. Dat betekent dat uw kind de reguliere gymlessen krijgt, maar ook daarbuiten extra gestimuleerd zal worden om te bewegen en te sporten. We spelen regelmatig buiten en zullen daarbij ook aandacht geven aan het bewegen en spelen. Tijdens de thema’s zullen wij ook steeds een verbinding maken met het thema gezonde voeding, sport en bewegen.  Het is één van de rode draden binnen De Duinvlinder. Door de samenwerking met het Kindercentrum, die o.a. een sport-BSO biedt,  zal er door de vakdocent die daaraan verbonden is met regelmaat een extra sportimpuls gegeven worden die passend is bij de thema’s. Ook gaat deze docent de gymlessen verzorgen voor alle units en de peutergroep.

Wetenschap & Technologie

Overal horen we om ons heen dat we de kinderen moeten voorbereiden op de toekomst. Hiervoor zijn de 21st century skills (21ste eeuwse vaardigheden) beschreven. Hierbij kunt u denken aan: probleemoplossend vermogen, kritisch en creatief denken, mediawijsheid, informatievaardigheden, communiceren, samenwerken etc. Wij gaan hiermee aan de slag door bij elk thema te werken met Wetenschap & Technologie.  Ook hebben wij een leerlab ingericht dat niet alleen onder schooltijd, maar ook na schooltijd open is. De BSO Wetenschap & Technologie zal gebruik maken van het leerlab, maar er zal ook aanbod zijn voor kinderen van buiten de BSO. In een cyclus van 5-6 weken zal er buiten de onderwijstijd aanbod zijn in het leerlab waarop ingeschreven kan worden.

De basis van Wetenschap en Technologie zal het leren stellen en onderzoeken van eigen leervragen zijn van de kinderen. Om kinderen te trainen in kritisch denken zullen wij structureel gaan filosoferen met kinderen.

ICT neemt binnen dit domein ook een belangrijke plaats in. Wij zullen een ICT-georiënteerde school zijn. ICT blijft een middel en geen doel op zich. Tot de leeftijd van ongeveer 8 jaar zal er regelmatig met iPads gewerkt worden. In de unit 8-12 werken we 1 op 1 met een device (een soort netbook). Zit uw kind daardoor de hele dag achter zijn/haar device? Nee, er wordt immers veel bewogen en ook aandacht gegeven aan allerlei creatieve vakken.

U zult Wetenschap & Technologie dus als 2e rode draad structureel terugvinden binnen De Duinvlinder.

Inspiratie

Wij willen geïnspireerd raken door de kinderen, maar ook door de ouders. Dus nodigen wij iedereen nadrukkelijk uit ideeën, wensen etc. kenbaar te maken zodat wij kunnen kijken wat mogelijk/haalbaar is. Van onze kant hopen wij iedereen te kunnen inspireren om zo samen mooie dingen te kunnen bereiken. Daarnaast willen wij ook graag inspireren en geïnspireerd worden door mensen uit de netwerken van iedereen die te maken heeft met De Duinvlinder: ouders, mentoren etc.

Thematisch geïntegreerd onderwijs

Wij gaan thematisch geïntegreerd onderwijs aanbieden. Dat betekent dat vakken als rekenen, taal, wereldoriëntatie zoveel mogelijk binnen het thema worden aangeboden. Alleen voor spelling zullen we een methode aanschaffen en volgen, omdat dit een hele aparte leerlijn betreft.  Elk thema zal centraal gestart en afgesloten worden. Bij elk thema streven wij ernaar te werken met externe sprekers/gastlessen en excursies. De wereld van buiten naar binnen halen maar ook zeker de wereld in gaan. Zo zullen wij bij elk thema minimaal 1 passende excursie zoeken. Hiervoor zullen wij de netwerken van de collega’s en de school benutten, maar ook die van de ouders.

Er zijn 5 thema’s per jaar in een cyclus van 2 jaar. Elke thema zal voor het onderwijsdeel op De Duinvlinder onderverdeeld worden in 4 sub thema’s (steeds voor 4 fasen). Uw kind zal het overkoepelende thema dus elke 2 jaar weer zien terugkomen, maar dan met een andere invulling van het thema zodat er diverse kanten van het thema belicht worden en de kinderen op deze manier alle kerndoelen aangeboden zal krijgen. Waar mogelijk zullen deze thema’s ook een invulling krijgen binnen de opvang. Binnen dit geïntegreerde onderwijs zullen de kernconcepten onder de overkoepelende thema’s gelegd worden.

Print Friendly